Záruky a reklamace

1. Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., nového občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů a vztahuje se na spotřební zboží, u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady.

2. Záruční doba spotřebního zboží činí 24 měsíců a prodlužuje se o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě.

3. Spotřebitel může uplatnit oprávněnou reklamaci jedním z uvedených způsobů:
- poštou na adrese: Organic Market s.r.o., Hladnovská 83/93, 712 00, Ostrava
- emailem na adresu: expedice@siberica.cz
- osobně na adrese:Organic Market s.r.o., Hladnovská 83/93, 712 00, Ostrava

4. Spotřebitel je při podávání reklamace povinen doložit:
- doklad o prodeji zboží (daňový doklad, faktura, záruční list),
- reklamované zboží s veškerým příslušenstvím,
- podrobný popis závady

5. V provozovně firmy je spotřebiteli vyhotoven doklad o přijetí zboží do reklamace.

6. Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě:
- opotřebení věci jejím obvyklým užíváním,
- neodbornou manipulací a používáním v rozporu s návodem či uživatelskou   příručkou,
- poškození živly (např. voda, oheň či blesk apod.),
- poškození nadměrným zatěžováním,
- poškození zboží při přepravě (tato reklamace se řeší přímo s dopravcem).

7. V případě oprávněné reklamace je zboží spotřebiteli bezplatně opraveno. Pokud se jedná o neodstranitelnou závadu, je zboží vyměněno za nové. V případě výměny zboží začíná běžet nová záruční lhůta.

8. Lhůta pro vyřízení reklamace včetně odstranění vady je bez zbytečného odkladu 30 kalendářních dnů, pokud se strany nedohodnou jinak. Tato lhůta začíná běžet dnem přijetí reklamace. Jestliže nebude lhůta dodržena, má spotřebitel právo na výměnu vadného zboží nebo na odstoupení od kupní smlouvy.

Tento reklamační řád nabývá účinnosti 15.07.2014. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.